WAXING

          MENU THỜI GIAN ĐƠN GIÁ

Mặt/Face

 
  120.000 VND

Nách
 
  60.000 VND

½ Tay 

 
  100.000 VND

Nguyên tay
 
  150.000 VND

½ Chân

 
  180.000 VND

Nguyên chân

 
  250.000 VND


Slideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow Image